Zavřít


Skupina 7wwW1W2

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

7wwW1W2

sekce 1, skupina: 7

12.2.6 - Skupina 7wwW1W2
A/1) Na stanici s celodenní lidskou obsluhou se skupina 7wwW1W2 zařazuje pouze tehdy, když byly pozorovány význačné jevy ve stavu nebo průběhu počasí.
A/2) Na stanici kombinovaného typu (část dne stanice s lidskou obsluhou, část dne automatická stanice) se skupina 7wwW1W2 zařazuje ve tvaru 7ww//, jestliže údaje o průběhu počasí z příslušného období nejsou k dispozici. Pokud např. lidská obsluha na stanici je omezena na část dne od 4.30 UTC do 20.30 UTC, potom ve zprávách SYNOP z 05.00 UTC a ze 06.00 UTC musí být skupina 7wwW1W2 zařazena ve tvaru 7ww// vždy a to i tehdy, když ww = 00, 01, 02, 03. Ukazatel typu obsluhy stanice ix je ve zprávách v 05.00 i v 06.00 UTC ix = 1.
B) Skupina 7wwW1W2 se vypouští, jestliže:
- ve stavu ani v průběhu počasí nebyly pozorovány význačné jevy,
- údaje o stavu a průběhu počasí nejsou k dispozici (pozorování nebylo mimořádně konáno).
Poznámka: Kódová čísla stavu počasí ww = 00, 01, 02, 03 a kódová čísla průběhu počasí W1 = 0, 1, 2 a W2 = 0, 1, 2 popisují jevy, které nejsou význačné.ww - Aktuální stav počasíPoznámky ke kódové tabulce ww:
a) Kódová tabulka ww obsahuje popis jevů na stanici v termínu pozorování. Dále obsahuje, pokud je to výslovně uvedeno, také jevy mimo stanici (v dohledu) a jevy v poslední hodině předcházející termínu zprávy.
b) Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10-ti minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva. (Během tohoto desetiminutového období se provádějí potřebná měření a pozorování).
c) Výraz „na stanici“ znamená: „v místě, kde se obvykle provádí pozorování.

PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ ww:
Všeobecná pravidla kódování w w :
1. Při výběru kódových čísel ww se berou v úvahu jevy vyskytující se v termínu pozorování a jevy, které se vyskytovaly v poslední hodině předcházející termínu příslušné zprávy. Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10 minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
2. Kóduje se nejvyšší použitelné kódové číslo ww, pouze kódové číslo ww = 17 má přednost před ww = 20 - 49.
3. Kódová čísla ww = 00, 01, 02, 03 popisují jevy, které nejsou „význačné“ .
Pravidla kódování ww pro některé jevy:
1. ww = 00, 01, 02, 03. Použití kódových čísel ww = 01, 02, 03 není omezeno velikostí změny v množství oblačnosti. Je-li v termínu pozorování obloha jasná (N = 0), může být použito kódových čísel ww = 00, 01, 02 takto:
ww = 00 - nejsou-li známy předcházející podmínky v poslední hodině.
ww = 01 - jestliže se oblaky během poslední hodiny rozplynuly.
ww = 02 - jestliže obloha byla během poslední hodiny nepřetržitě jasná.
2. ww = 05, 10, 11, 12, 28, 40 - 49.
2.1 Kódová čísla ww = 41 - 49 je možno použít, je-li v termínu pozorování dohlednost na stanici omezena na méně než 1000 m mlhou, nebo zmrzlou či mrznoucí mlhou. Kódové číslo ww = 28 (mlha v poslední hodině) je možno použít, jestliže dohlednost na stanici byla těmito jevy omezena na méně než 1000 m během poslední hodiny a přitom v termínu
pozorování je však dohlednost na stanici 1000 m nebo větší.
2.2 Při použití kódového čísla ww = 40 (vzdálená mlha) musí být dohlednost na stanici v termínu pozorování 1000 m nebo větší.
2.3 Při použití kódového čísla ww = 10 (kouřmo) musí být dohlednost na stanici v termínu pozorování omezena tímto jevem (mikroskopickými vodními kapičkami či ledovými krystalky, nebo vlhkými hydroskopickými částicemi ve vzduchu) na méně než 10 km, až do 1000 m včetně.
Při použití kódového čísla ww = 05 (zákal) musí být dohlednost na stanici omezena tímto jevem (suchými mikroskopickými částicemi ve vzduchu) na méně než 10 km.
3. SRÁŽKY.
Vyskytují-li se v termínu pozorování na stanici srážky, nesmí se použít žádné z kódových čísel ww = 00 - 49. ( Vyplývá z pravidla 2. ) Srážky se považují za „občasné“, jestliže během poslední hodiny byly přerušovány, aniž by
měly charakter přeháněk.
Intenzita srážek (slabá, mírná, silná) se určuje podle intenzity v termínu pozorování. Pro synoptické účely nerozlišujeme intenzitu slabou a velmi slabou (obě kategorie jsou spojeny pod termínem slabá) a intenzitu silnou a velmi silnou (obě kategorie jsou spojeny pod termínem silná).
Jestliže srážky mají v termínu pozorování přeháňkový charakter, použije se kódových čísel ww = 80 - 90 ( případně 91 - 99 ).
4. ww = 18 HÚLAVA.
Kódové číslo ww = 18 je možno použít jen tehdy, jestliže v poslední hodině nebo v termínu pozorování se vyskytl náhlý vzrůst rychlosti větru na 11 m.s- 1 nebo více, přičemž vzrůst rychlosti trval (trvá) nejméně dvě minuty.
5. ww = 13, 17, 95 - 99 BOUŘKOVÉ JEVY
5.1 Kódové číslo ww = 13 (blýskavice) je možno použít jen tehdy, jestliže je vidět blesky, ale hřmění není slyšet.
5.2 Pro synoptické účely nerozlišujeme bouřky blízké a vzdálené.
Za začátek bouřky na stanici pokládáme okamžik, kdy bylo poprvé slyšet hřmění (bez ohledu na to, zda bylo či nebylo vidět blesky, nebo zda se na stanici vyskytly srážky). Kódová čísla ww = 17, 95 - 99 se použijí, jestliže je slyšet hřmění v termínu pozorování, tj. během 10 minut předcházejících termínu, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
Za konec bouřky považujeme okamžik posledního slyšitelného zahřmění, jestliže po dobu 10 - 15 minut od tohoto okamžiku již hřmění slyšet nebylo.
Poznámka: Při použití kódového čísla ww = 98 (bouřka s prachovou či písečnou vichřicí) není stanoveno, zda se v termínu pozorování současně vyskytují srážky či nikoliv, protože to nemusí být pozorovateli zcela zřejmé.


Tabulka 4677

Tabulka 4677 je přiřazena k položce / položkám: ww - Aktuální stav počasí (skupina: 7wwW1W2, 960ww) | w1w1 - Aktuální stav počasí (skupina: 961w1w1)

Tabulka 4677, kód 00
00 | Vývoj oblaků nebyl nebo nemohl být pozorován
Tabulka 4677, kód 01
01 | Oblaky se převážně rozpadají nebo jejich vývoj slábne.
Tabulka 4677, kód 02
02 | Stav oblohy vcelku nezměněn.
Tabulka 4677, kód 03
03 | Oblaky převážně vznikají nebo se dále vyvíjejí.
Tabulka 4677, kód 04
04 | Dohlednost zhoršena kouřem (průmyslovým nebo z požárů) nebo sopečným popelem.
Tabulka 4677, kód 05
05 | Zákal.
Tabulka 4677, kód 06
06 | Vzduch je celkově znečištěn prachem, který nebyl zvířen větrem - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 07
07 | Prach nebo písek zvířený větrem – na stanici a v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 08
08 | Dobře vyvinutý prachový nebo písečný vír - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 09
09 | Prachová nebo písečná vichřice - v dohledu v termínu pozorování nebo na stanici v poslední hodině
Tabulka 4677, kód 10
10 | Kouřmo
Tabulka 4677, kód 11
11 | Chuchvalce přízemní mlhy
Tabulka 4677, kód 12
12 | Více méně souvislá vrstva přízemní zmrzlé mlhy - na stanici
Tabulka 4677, kód 13
13 | Blýskavice (je vidět blesky, hřmění není slyšet)
Tabulka 4677, kód 14
14 | V dohledu jsou srážky nedosahující povrchu země
Tabulka 4677, kód 15
15 | V dohledu jsou srážky dosahující povrchu země - dále než 5 km od stanice
Tabulka 4677, kód 16
16 | V dohledu jsou srážky - blízko u stanice (5 km a méně)
Tabulka 4677, kód 17
17 | Bouřka (blízká i vzdálená) - beze srážek na stanici v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 18
18 | Húlava - na stanici nebo v dohledu - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 19
19 | Tromba, vodní tromba, tornádo (nálevkovité oblaky) - na stanici nebo v dohledu (v termínu pozorování nebo v poslední hodině).
Tabulka 4677, kód 20
20 | Mrholení (nemrznoucí) nebo sněhová zrna nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 21
21 | Déšť (nemrznoucí) nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 22
22 | Sněžení nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 23
23 | Déšť se sněhem nebo zmrzlý déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 24
24 | Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 25
25 | Přeháňka (přeháňky) dešťová, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 26
26 | Přeháňka (přeháňky) sněhová nebo sněhová s deštěm, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 27
27 | Přeháňka (přeháňky) - kroupy, krupky, sněhové krupky (případně s deštěm), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 28
28 | Mlha nebo zmrzlá mlha, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 29
29 | Bouřka (se srážkami nebo beze srážek), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 30
30 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 31
31 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 32
32 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 33
33 | Prachová nebo písečná vichřice silná, zeslábla
Tabulka 4677, kód 34
34 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 35
35 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 36
36 | Slabě nebo mírně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 37
37 | Silně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 38
38 | Slabě nebo mírně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 39
39 | Silně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 40
40 | Vzdálená mlha nebo vzdálená zmrzlá mlha (nikoliv mlha na stanici - dohlednost v termínu pozorování je 1000 m nebo větší. nikoliv přízemní vzdálená mlha - vzdálená mlha přesahuje výšku 2 m nad zemí)
Tabulka 4677, kód 41
41 | Mlha nebo zmrzlá mlha v chuchvalcích
Tabulka 4677, kód 42
42 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 43
43 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 44
44 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 45
45 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 46
46 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 47
47 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 48
48 | Mrznoucí mlha, oblohu lze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 49
49 | Mrznoucí mlha, oblohu nelze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 50
50 | Mrholení nemrznoucí občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 51
51 | Mrholení nemrznoucí trvalé slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 52
52 | Mrholení nemrznoucí občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 53
53 | Mrholení nemrznoucí trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 54
54 | Mrholení nemrznoucí občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 55
55 | Mrholení nemrznoucí trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 56
56 | Mrholení mrzmoucí slabé
Tabulka 4677, kód 57
57 | Mrholení mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 58
58 | Mrholení s deštěm slabé
Tabulka 4677, kód 59
59 | Mrholení s deštěm mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 60
60 | Déšť nemrznoucí občasný slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 61
61 | Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 62
62 | Déšť nemrznoucí občasný mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 63
63 | Déšť nemrznoucí trvalý mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 64
64 | Déšť nemrznoucí občasný silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 65
65 | Déšť nemrznoucí trvalý silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 66
66 | Déšť mrznoucí slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 67
67 | Déšť mrznoucí mírný nebo silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 68
68 | Déšť se sněhem, nebo mrholení se sněhem slabý
Tabulka 4677, kód 69
69 | Déšť se sněhem nebo mrholení se sněhem mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 70
70 | Sněžení občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 71
71 | Sněžení trvalé slabé    v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 72
72 | Sněžení občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 73
73 | Sněžení trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 74
74 | Sněžení občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 75
75 | Sněžení trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 76
76 | Ledové jehličky s mlhou či bez mlhy
Tabulka 4677, kód 77
77 | Sněhová zrna
Tabulka 4677, kód 78
78 | Jednotlivé sněhové hvězdice
Tabulka 4677, kód 79
79 | Zmrzlý déšť
Tabulka 4677, kód 80
80 | Dešťová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 81
81 | Dešťová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 82
82 | Dešťová přeháňka (přeháňky) prudká
Tabulka 4677, kód 83
83 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 84
84 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 85
85 | Sněhová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 86
86 | Sněhová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 87
87 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), slabé
Tabulka 4677, kód 88
88 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 89
89 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, slabé
Tabulka 4677, kód 90
90 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 91
91 | Bouřka v poslední hodině (nikoliv v termínu pozorování) - s deštěm, slabý
Tabulka 4677, kód 92
92 | Bouřka v poslední hodině - s deštěm, mírný nebo silný
Tabulka 4677, kód 93
93 | Bouřka v poslední hodině - se sněžením, deštěm nebo obojím, slabé
Tabulka 4677, kód 94
94 | Bouřka v poslední hodině (blízká nebo vzdálená) - kroupy, námrazové krupky, sněhové krupky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 95
95 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) slabá nebo mírná - s deštěm, sněžením, nebo obojím, (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 96
96 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky
Tabulka 4677, kód 97
97 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) silná déšť nebo sněžení nebo déšť se sněhem (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 98
98 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - s prachovou či písečnou vichřicí (se srážkami nebo beze srážek v termínu pozorování)
Tabulka 4677, kód 99
99 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky, silná

Dodatek k tabulce 4677

00 - 49 | Beze srážek na stanici v čase pozorování
00 - 19 | Beze srážek, mlhy, mrznoucí mlhy (vyjma 11 a 12), zvířeného prachu nebo písku, zvířeného sněhu na stanici v čase pozorování nebo (vyjma 09 a 11) v poslední hodině.
20 - 29 | Srážky, mlha, zmrzlá mlha nebo bouřka na stanici v průběhu poslední hodiny, ale ne v čase pozorování
30 - 39 | Zvířený prach nebo písek, zvířený sníh.
40 - 49 | Mlha nebo zmrzlá mlha v čase pozorování
50 - 99 | Srážky na stanici v čase pozorování
50 - 59 | Mrholení
60 - 69 | Déšť
70 - 79 | Tuhé srážky, nikoliv v přeháňkách
80 - 99 | Přeháňky nebo srážky současně s bouřkou

W1 - Průběh počasí1. Kódové číslo W1 i W2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Kódová čísla W1 = 0, 1, 2 a W2 = 0, 1, 2 popisují jevy, které nejsou význačné.
3. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly W1 a W2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
4. Kódová čísla W1 a W2 se vybírají tak, aby W1 a W2 spolu s kódovým číslem ww (stav počasí) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období dle bodu 3.
Poznámka:
a) Jestliže během poslední třetiny příslušného období dle 3. nastala změna počasí, kódová čísla W1 a W2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí ww, musí však být zachována platnost pravidla 4 (při výběru kódových čísel W1 a W2 musí být brána v úvahu nejen nastalá změna, ale i čas této změny).
b) Jestliže v době trvání jevu, vyjádřeného ve stavu počasí kódovým číslem ww, se vyskytl další jev (jevy), musí být vzat(y) v úvahu při výběru kódových čísel W1 a W2; tento výběr kódových čísel W1 a W2 musí však respektovat níže uvedené pravidlo 5.
5. Jestliže při použití pravidla 4. dává průběh počasí během příslušného období více možností pro výběr kódových čísel W1 a W2, volí se pro W1 nejvyšší kódové číslo, a pro W2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
6. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo. Toto kódové číslo se použije jak pro W1, tak i pro W2.
7. Kódová čísla W1 = / a W2 = / vyjadřují, že údaje o průběhu počasí z příslušného období nejsou k dispozici. W1W2 = // lze použít jen na stanici kombinovaného typu (část dne stanice s lidskou obsluhou, část dne stanice automatická). Pokud např. lidská obsluha na stanici je omezena na část dne od 4.30 UTC do 20.30 UTC, potom ve zprávách SYNOP z 05.00 UTC a 06.00 UTC musí být skupina 7wwW1W2 zařazena vždy ve tvaru 7ww// a to i tehdy, jestliže ww = 00, 01, 02, 03.


Tabulka 4561

Tabulka 4561 je přiřazena k položce / položkám: W1 - Průběh počasí (skupina: 7wwW1W2) | W2 - Průběh počasí v minulém období (skupina: 7wwW1W2)

Tabulka 4561, kód 0
0 | Oblačnost pokrývající 0/8 až 4/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 1
1 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během části příslušného období a 0/8 až 4/8 oblohy během zbývajícího období.
Tabulka 4561, kód 2
2 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 3
3 | Písečná či prachová vichřice nebo zvířený sníh.
Tabulka 4561, kód 4
4 | Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m)
Tabulka 4561, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4561, kód 6
6 | Déšť (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 7
7 | Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 8
8 | Přeháňka (přeháňky)
Tabulka 4561, kód 9
9 | Bouřka (bouřky) se srážkami nebo beze srážek
/ | Údaj není k dispozici (ve zprávě SYNOP)

W2 - Průběh počasí v minulém období1. Kódové číslo W1 i W2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Kódová čísla W1 = 0, 1, 2 a W2 = 0, 1, 2 popisují jevy, které nejsou význačné.
3. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly W1 a W2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
4. Kódová čísla W1 a W2 se vybírají tak, aby W1 a W2 spolu s kódovým číslem ww (stav počasí) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období dle bodu 3.
Poznámka:
a) Jestliže během poslední třetiny příslušného období dle 3. nastala změna počasí, kódová čísla W1 a W2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí ww, musí však být zachována platnost pravidla 4 (při výběru kódových čísel W1 a W2 musí být brána v úvahu nejen nastalá změna, ale i čas této změny).
b) Jestliže v době trvání jevu, vyjádřeného ve stavu počasí kódovým číslem ww, se vyskytl další jev (jevy), musí být vzat(y) v úvahu při výběru kódových čísel W1 a W2; tento výběr kódových čísel W1 a W2 musí však respektovat níže uvedené pravidlo 5.
5. Jestliže při použití pravidla 4. dává průběh počasí během příslušného období více možností pro výběr kódových čísel W1 a W2, volí se pro W1 nejvyšší kódové číslo, a pro W2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
6. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo. Toto kódové číslo se použije jak pro W1, tak i pro W2.
7. Kódová čísla W1 = / a W2 = / vyjadřují, že údaje o průběhu počasí z příslušného období nejsou k dispozici. W1W2 = // lze použít jen na stanici kombinovaného typu (část dne stanice s lidskou obsluhou, část dne stanice automatická). Pokud např. lidská obsluha na stanici je omezena na část dne od 4.30 UTC do 20.30 UTC, potom ve zprávách SYNOP z 05.00 UTC a 06.00 UTC musí být skupina 7wwW1W2 zařazena vždy ve tvaru 7ww// a to i tehdy, jestliže ww = 00, 01, 02, 03.


Tabulka 4561

Tabulka 4561 je přiřazena k položce / položkám: W1 - Průběh počasí (skupina: 7wwW1W2) | W2 - Průběh počasí v minulém období (skupina: 7wwW1W2)

Tabulka 4561, kód 0
0 | Oblačnost pokrývající 0/8 až 4/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 1
1 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během části příslušného období a 0/8 až 4/8 oblohy během zbývajícího období.
Tabulka 4561, kód 2
2 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 3
3 | Písečná či prachová vichřice nebo zvířený sníh.
Tabulka 4561, kód 4
4 | Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m)
Tabulka 4561, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4561, kód 6
6 | Déšť (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 7
7 | Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 8
8 | Přeháňka (přeháňky)
Tabulka 4561, kód 9
9 | Bouřka (bouřky) se srážkami nebo beze srážek
/ | Údaj není k dispozici (ve zprávě SYNOP)