Zavřít

Alois Gregor


14.7.1892 – 11.10.1972

Alois Gregor

Alois Gregor se narodil dne 14.července 1892 ve Strážnici na Moravě, kde také absolvoval gymnazijní vzdělání, které v roce 1912 dokončil složením maturitní zkoušky. Již v průběhu studia se však začal zabývat pozorovatelskou činností na meteorologické stanici, která byla ve Strážnici zřízena během jeho studia (roku 1909). Následně započal studium matematiky, fyziky, meteorologie a klimatologie na filosofické fakultě Vídeňské univerzity, kterou však v roce 1919 opustil po převratu na univerzitě a studium tak dokončil na filosofické fakultě Karlovy univerzity, kde roku 1920 byl promován doktorem filosofie. Po ukončení studia na Vídeňské univerzitě začal pracovat ve Státní hvězdárně v Praze, kde se pod vedením PhDr. Rudolfa Schneidera podílel na založení Státního ústavu meteorologického (SÚM), jehož se PhDr. Rudolf Schneider stal prvním ředitelem (1919-1944) a PhDr. Alois Gregor se stal po období šesti let (1945-1951) jeho nástupcem ve vedení SÚM. Ve Státním ústavu meteorologickém však působil více jak 30 let, z toto 20 let jako vedoucí klimatologického oddělení. V roce 1939 pak v SÚM založil oddělení pro lékařskou a lázeňskou biometeorologii a bioklimatologii, avšak v protektorátním období mu nebylo umožněno jeho práci rozvinout v plánovaném rozsahu. V průběhu jeho působení v SÚM přednášel mezi léty 1923 - 1937 ve funkci honorovaného docenta na České vysoké škole technické v Brně, kde habilitoval pro obor meteorologie a klimatologie. V roce 1939 byla habilitace přenesena na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze. Alois Gregor od roku 1950 působil v přednáškové činnosti v oboru meteorologie a klimatologie i na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde byl jmenován docentem. V roku 1954 se stal PhDr. Alois Gregor profesorem meteorologie a klimatologie na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze (MFF UK), kde byl následně jmenován i bez obhajoby na základě své vědecké činnosti doktorem matematicko-fyzikálních věd. Na MFF UK vykonával mezi léty 1954-1955 funkci proděkana a od roku 1960 do roku 1961 funkci děkana.

 

Vědecká práce profesora Aloise Gregora je rozsáhlá, publikoval více jak 80 vědeckých a populárně vědeckých prací (seznam je k nalezení v časopisu Meteorologické zprávy 1972, č. 3), map a grafů. Mimo jiné se stal jedním ze zakladatelů časopisu Meteorologické zprávy, které jsou uveřejňovány dodnes. Z jeho vědecké činnosti je zřejmé, že se věnoval především klimatologii, užité klimatologii a bioklimatologii a uplatnění těchto oborů v různých oblastech života.

 

Na mezinárodní scéně se podílel na rozvoji vztahů československé meteorologie s kontakty v zahraničí, ale zřejmě nejvýznamnějším počinem byla jeho spolupráce na přípravě Konvence Světové meteorologické organizace (WMO), kterou za ČSR z pověření prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše podepsal ve Washingtonu 11.10.1947 a Československá republika se tak stala jedním z 22 zakládajících členů WMO.

 

PhDr. Alois Gregor zemřel v Praze 11.10.1972 

 

 

 

Výběr prací Aloise Gregora:

Charakteristika počasí v Praze za 25 let podle bodovacích výsledků, Meteorologické zprávy 1958, č. 6

Podnebí Prahy, Academia 1968

Stručný přehled naší meteorologie, Meteorologické zprávy 1965, č. 2

 

Úvahy o počasí pro rolníky, 1950

Použití dynamické klimatologie k předpovědi počasí, IV. celostátní meteorologické konference v Bratislavě, 1957