Zavřít


Manuál FM12 SYNOP

Chyba v textu?MiMiMjMj YYGGiw IIiii
Chyba v textu?
iRixhVV Nddff 1snTTT { 2snTdTdTd nebo 29UUU} 3P0P0P0P0 4PPPP 5appp 6RRRtR {7wwW1W2 nebo 7wawaWa1Wa2} 8NhCLCMCH 9GGgg
Chyba v textu?Požívá se pro hlášení SHIP
Chyba v textu?1snTxTxTx 2snTnTnTn 3Ejjj 4E`sss 5j1j2j3j4 (j5j6j7j8j9) 6RRRtR 7R24R24R24R24 8NsChshs 9SpSpspsp
Chyba v textu?1dsdsfsfs 2fsmfsmfsxfsx 3UU// 5snT5T5T5 6snT10T10T10 7snT20T20T20 8snT50T50T50 9snT100T100T100
Chyba v textu?Základní informace
Chyba v textu?Ve zprávě nesmí být uvedeny slova SYNOP, SHIP nebo SYNOP MOBIL
Poznámka: více v nařízení 12.1.7
Chyba v textu?SYNOP MOBIL slouží pro meteorologické stanice bez stálého umístění a nesmí sloužit jako alternativa pro SYNOP (stanice se stálým umístěním)
Poznámka: stanice bez stálého umístění SYNOP MOBILE se například využívají pro dočasné pozorování pro potřeby sledování změn životního prostředí
Chyba v textu?Užití skupin $$
\eqalign{
M_iM_iM_jM_j
}
\left\{
\eqalign{
D....D^{**}\\
\text {nebo}\\
{A_1 b_wb_nb_nb_n} ^*
}\right\}
\eqalign{
YYGGi_w
}$$

Poznámka: Více v nařízení 18.2.3
* Užívá se pouze v FM13
** Užívá se pouze v FM13 a FM14
Chyba v textu?V SYNOP zprávě z pozemních stanic se stálým umístěním musí být skupiny MiMiMjMj YYGGiw vždy na začátku hlášení u každého reportu. To platí i za předpokladu odeslání více hlášení se stejným časem a stejnou hodnotou indikátoru větru iw
Chyba v textu?V hlášení SHIP z mořských stanic nebo SYNOP MOBILE ze stanic bez stálého umístění musí být skupina MiMiMjMj umístěna vždy na začátku hlášení a za ní následovat skupiny $$

\left\{
\eqalign{
D....D^{**}\\
\text {nebo}\\
{A_1 b_wb_nb_nb_n} ^*
}\right\}
\eqalign{
YYGGi_w
}$$

, které musí být hlášeny v každé odeslané zprávě

Poznámka: Více v nařízení 12.1.7
* Užívá se pouze v FM13
** Užívá se pouze v FM13 a FM14
Chyba v textu?Užití sekce
Chyba v textu?Hlášení pro pevné i mobilní stanice musí vždy obsahovat sekci 0 a sekci 1.
Pro přímořské stanice obsahující námořní data je nutné připojit sekci 2. Pro identifikaci a umístění stálých pozemních stanic se zadává skupina IIiii
Stanice se stálým umístěním musí obsahovat údaj o identifikaci stanice IIiii
Chyba v textu?Pro identifikaci pozemních mobilních stanic se užíá skupina D....D. Pozice těchto stanic musí být určena pomocí skupin 99LaLaLa QcLoLoLoLo
MMMULaULo. Hlášení pozemních mobilních stanic musí obsahovat dodatek hohohohoim pro udání nadmořské výšky jejich umístění, včetně jednotky, ve které je výška uvedena
Chyba v textu?Hlášení pozemních mobilních stanic obsahuje vyjma Sekce 0 a 1 i Sekci 3, pokud jsou údaje k dispozici alespoň pro skupiny začínající indikátorem 5, 8 a 9
Chyba v textu?Hlášení z mořských stanic musí vyjma Sekce 0 a 1 obsahovat i Sekci 2, jsou-li data k dispozici. Sekce 2 musí obsahovat co nejvíce údajů, které jsou dostupné.
K identifikaci mořských stanic slouží skupina D....D, nebo skupina A1bwnbnbnbnb. Pozice stanice je uvedena ve skupině 99LaLaLa QcLoLoLoLo MMMULaULo
Chyba v textu?Hlášení mořských stanic musí obsahovat vyjma Sekce 0, 1 a 2 i Sekci 3, pokud jsou takové údaje k dispozici, alespoň pak pro skupiny začínající identifikátorem 5, 8 a 9
Chyba v textu?Doplňkové hlášení z lodí musí obsahovat alespoň následující skupiny:
iRixhVV Nddff 1snTTT 4PPPP 7wwW1W2 8NhCLCMCH, kde
a) iR musí obsahovat kód 4
b) ix musí obsahovat kód 1 nebo 3
Chyba v textu?Pomocné hlášení z lodí musí obsahovat alespoň následující skupiny:
iRixhVV Nddff 1snTTT 4PPPP 7wwW1W2, kde
a) iR musí obsahovat kód 4
b) ix musí obsahovat kód 1 nebo 3
Chyba v textu?Ve zprávách z automatických stanic jsou prvky v povinných skupinách nahrazovány lomítkem (/), pokud stanice nejsou schopny dodat relevantní údaje nebo není pro dodání příslušných dat vybavena, přičemž se vezme k zohlednění, že iR, ix a N = 0, N = 9, N = / může sloužit k vynechání skupin 6RRRtR, 7wawaWa1Wa2 a 8NhCLCMCH


Chyba v textu?Stálé mořské stanice musí uvést svoji identifikaci pomocí skupiny IIiii
Chyba v textu?Aktuální čas pozorování musí být časem, kdy došlo k odečtu barometru
Chyba v textu?a) Identifikace mořských stanic na vrtných soupravách nebo na ropných nebo plynových těžebních plošinách musí uvádět svoji identifikaci pomocí skupiny A1bwnbnbnbnb
b) V hlášeních mořských stanic, vyjma bójí a stanic na vrtných soupravách nebo na ropných nebo plynových těžebních plošinách a při absenci volací znaku lodě se musí uvést ve skupině D....D slovo "SHIP"
c) V hlášeních mobilních pozemních stanic, které nemají vhodnou identifikace, je nutné uvést ve skupině D....D slovo "MOBIL"
Sekce 1
Chyba v textu?Skupina iRixhVV
Chyba v textu?Tato sekce musí být vložena do každé zprávy
Chyba v textu?Základna nejnižší oblačnosti: h
Pokud je stanice v mlze, písečné nebo prachové bouři nebo zvířeném sněhu, ale lze pozorovat oblohu, h určuje výšku základny nejnižší oblačnosti, pokud se oblačnost vyskytuje. Pokud není možné z výše uvedených důvodů výšku základny nejnižší oblačnosti určit nebo není oblačnost žádná, lze zadat znak /
Poznámka: více v nařízení Sekce 4
Chyba v textu?Pokud je dohlednost různá v různých směrech, pak se uvede nejmenší dohlednost ve formátu VV
Chyba v textu?Ve zprávě dohlednosti na moři lze použít hodnoty 90-99
Chyba v textu?Skupina Nddff
Chyba v textu?Tato skupina musí být použita ve zprávě
Chyba v textu?Celkové pokrytí oblačnosti: N
Chyba v textu?N musí být použito k hlášení aktuálního pokrytí oblohy oblačností v čase pozorování
Chyba v textu?Pro Altocumulus perlucidus nebo Stratocumulus perlucidus musí být použit N = 7 nebo méně (pokud nepokrývá celou oblohu), jelikož mezery mezi oblaky jsou součástí uvedené oblačnosti i po pokrytí celé oblohy
Chyba v textu?N lze zadat s hodnotou 0 i v případě, že obloha je modrá nebo jsou pozorovatelné hvězdy a to i v mlze nebo obdobném jevu bez pozorovatelných známek oblačnosti
Chyba v textu?Pokud jsou pozorovatelné známky oblačnosti i v mlze nebo obdobném jevu, jsou jednotlivé druhy oblačnosti po sečtení vyhodnoceny a nahlášeny ve zprávě, jako by se uvedené jevy nevyskytovaly
Chyba v textu?Do celková oblačnosti se nezahrnuje hodnota součtu z rychle se rozpouštějících kondenzačních pruhů
Chyba v textu?Kondenzační pruhy trvalejšího rázu musí být hlášeny jako oblaky s použitím vhodných CH nebo CM kódů
Chyba v textu?Směr a rychlost větru: ddff
Chyba v textu?Hodnota průměrného směru a rychlosti větru v období více než 10 minut těsně předcházejícím pozorování musí být použita pro hlášení skupiny ddff. Pokud však v období 10 minut předcházejícím pozorování nelze určit hlavní charakteristiky větru, pak se z těchto dat použije střední hodnota s tím, že období pozorování bude odpovídajícím způsobem zkráceno
Chyba v textu?Při chybějícím nebo nefunkčním anemometru nebo obdobného zařízení se rychlost větru odhaduje na základě Beaufortovy stupnice a následně se převede na m/s nebo uzly s použitím rychlosti větru uvedené v Beaufortově stupnici a tato rychlost je následně hlášena pro skupinu ff.
Chyba v textu?Pokud přesahuje rychlost větru 99 jednotek uvedených v iW, uvádí se hodnota ff = 99
a) ff ve skupině Nddff musí být kódováno ff = 99
b) bezprostředně následně skupina 00fff za skupinou Nddff
Chyba v textu?Skupina 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp
Chyba v textu?Skupiny 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp musí být vloženy do zprávy vždy, kdykoliv jsou data dostupná a relevantní
Poznámka: vyjma pravidla uvedeného v bodu 12.2.3.5 pro skupinu 5appp
Chyba v textu?Skupina 1snTTT
Pokud nejsou data k dispozici (např. z důvodu dočasné poruchy přístroje), jsou automatické stanice naprogramovány tak, aby buď vynechaly tuto skupinu zcela, nebo byla nahrazena ve formátu 1////
Chyba v textu?Skupina 2snTdTdTd
Chyba v textu?Za situace, kdy není údaj o teplotě rosného bodu dočasně k dispozici (například z důvodu selhání přístroje), ale údaj poměrné (relativní) vlhkosti je k dispozici, nahradí skupina 29UUU skupinu 2snTdTdTd. Musí však nejdříve být proveden pokus o přepočet poměrné (relativní) vlhkosti na teplotu rosného bodu a jako poslední možnost lze uvést skupinu 29UUU
Chyba v textu?Za podmínek uvedených v nařízení 12.2.3.2 je možné skupinu 2snTdTdTd vynechat nebo kódovat jako 2////
Chyba v textu?Skupina 4PPPP
Chyba v textu?Vždy, kdy je možné přepočítat tlak vzduchu na hladinu moře s dostatečnou přesností, musí být tento údaj hlášen ve skupině 4PPPP.
Poznámka: Stanice, která se nachází v regionu s normální hustotou stanic v synoptické síti a tlak přepočtený na hladinu moře nelze vypočítat s dostatečnou přesností z důvodu vlivem tlakového pole, které je lokální a opakující se, nemusí být tato skupina být zařazena do zprávy
Chyba v textu?Z důvodu regionálních nařízení u horských stanic, které nemohou uvést tlak přepočtený na hladinu moře s uspokojivým stupněm přesnosti, musí tyto stanice oznámit skupinu 3P0P0P0P0 a geopotenciální výšku dohodnutou dle standardního izobarického tlaku. V takovém případě se skupina 4PPPP nahrazuje skupiny 4a3hhh
Poznámka: výška každé stanice je uvedena v publikaci WMO-číslo 9, svazek A
Chyba v textu?Skupina 5appp
Chyba v textu?Není-li regionálním nařízením uvedeno jinak, musí být tato skupina uvedena vždy, je-li k dispozici údaje o tlakové tendenci za poslední 3 hodiny.
Chyba v textu?Tendence tlaku vzduchu za poslední tři hodiny, pokud je to možné, se určí na základě přehledu atmosférického tlaku ve stejnoměrně rozmístěných intervalech nepřesahujících jednu hodinu
Poznámka: Algoritmy jsou zahrnuty v publikaci WMO-č.8
Chyba v textu?Pokud není možné aplikovat algoritmy uvedené v nařízení 12.2.3.5.2 do zpráv z automatických meteorologických stanic, uvádí se kód 2 (pro nárůst atmosférického tlaku vzduchu), kód 7 (pro pokles atmosférického tlaku vzduchu) nebo kód 4 (pro uvedení stejného tlaku vzduchu jako před 3 hodinami)
Chyba v textu?Skupina 3P0P0P0P0
Chyba v textu?Tato skupina musí být uvedena u pozemních stanic, společně se skupinou 4PPPP nebo ve shodě s nařízením 12.2.3.4.2 se skupinou 4a3hhh
Chyba v textu?Skupina 6RRRtR
Chyba v textu?Pokud jsou informace o srážkách, které mají být podávány v pravidelném období šesti hodin v hlavních synoptických časech (tj. zpráva o množství srážek v průběhu předcházejících 6, 12, 18 a 24 hodin), musí být tyto informace předávány v Sekci 1
Chyba v textu?Pokud jsou informace o srážkách uváděny v pravidelném období tří hodin nebo jiných časových intervalech pro regionální výměnu dat, musí být tyto informace uváděny v Sekci 3
Chyba v textu?Pro majáky hlásící SHIP reporty a pro mořské meteorologické stanice podléhá tato skupina plně regionálním nebo národním předpisům. V případě mobilních mořských stanic se schopností měření srážek je zařazeno hlášení ve všech zprávách SHIP
Chyba v textu?Tato skupina se:
a) uvede jako RRR = 000 (tři nuly), pokud se srážky na stanici měří, ale nebyly v dané periodě zaznamenány
b) uvede jako RRR = ///, pokud se srážky na stanici měří, ale nejsou pro dané hlášení k dispozici
c) vynechá, pokud se srážky na dané stanici neměří. V takovém případě se indikátor srážek iR kóduje číslem 4
d) u automatických meteorologických stanic (AWS) je možné hlásit indikátor srážek iR = 3 a vynechat skupinu 6RRRtR při nulových srážkách. Nové systémy AWS a obsazené stanice musí hlásit při nulových srážkách RRR = 000
Chyba v textu?Skupina 7wwW1W2 nebo 7wawaWa1Wa2
Chyba v textu?Tato skupina musí být zahrnuta do pozorování pro obsazené stanice po čase ukončení pozorování nebo po jeho zahájení, když stav počasí pro předcházející období vztahující se ke zprávě není známé a bude mít formu 7ww // (se skupinou ix = 1) i tehdy, pokud je kód ww = 00 - 03. V opačném případě musí být informace zahrnuty pouze tehdy, pokud byl pozorován současný nebo minulý stav počasí s meteorologickými jevy, nebo obojí. W1W2 = // musí být uvedeno, pokud předchozí podmínky nejsou známé. Toto nařízení se vztahuje také na automatické hlášení stanic se zařízením hlášení o stavu počasí a jeho průběhu. Tam, kde je rozpoznán jediný stav počasí v předcházejících obdobích, použije se forma 7wwW1 / nebo 7wawaWa1 /
Chyba v textu?Kódy 00, 01, 02, 03 z ww kódové tabulky a kód 0, 1, 2 z W1,W2 jsou považovány za kódy bez signifikantních meteorologických jevů
Poznámka: všechna hlášení bez ohledu na signifikantní jevy musí být hlášeny ve zprávách SHIP
Chyba v textu?Tato skupina musí být vynechána, pokud informace o stavu počasí a jeho průběhu:
a) nejsou k dispozici (nebyla provedena žádná pozorování) nebo
b) pozorování bylo provedeno, ale pozorované jevy nebyly signifikantní. Indikátor ix uvede, která podmínka byla naplněna
Chyba v textu?Stav počasí hlášený z obsazených meteorologických stanic: ww
Chyba v textu?Je-li pozorována více než jedna forma počasí, použije se nejvyšší použitelný kód pro skupinu 7wwW1W2. Ostatní formy počasí mohou být uvedeny v Sekci 3, pomocí skupin 960ww nebo 961w1w1 s možností opakovaní dle potřeby. V každém případě musí mít ve skupině 7wwW1W2 kód 17 přednost před kódy 20-49
Chyba v textu?U kódů 01, 02 a 03 není nijak omezeno, zda jde o změnu množství oblačnosti, ww = 00, 01 a 02 může být použito i v případě jasné oblohy v čase pozorování každý z těchto kódů. V tomto případě platí následující výklad specifikace:
00 se použije, pokud nejsou předchozí podmínky známy
01 se použije, pokud se oblačnost rozpadne v průběhu poslední hodiny
02 se použije, pokud obloha byla bezoblačná nepřetržitě během poslední hodiny
Chyba v textu?I když se vyskytuje jev, který není převážně složen z vodních kapiček, příslušný kód se vybere bez ohledu na VV.
Chyba v textu?Kód 05 se použije, pokud je zhoršena dohlednost v důsledku jevů složených převážně z litometeorů
Chyba v textu?Národní nařízení musí být brány v potaz při užití kódů pro ww = 07 a 09
Chyba v textu?Snížená dohlednost pro ww = 10 musí být 1000 metrů nebo více. Specifikace se vztahuje pouze na jevy složené z vodních kapiček nebo ledových krystalů
Chyba v textu?Pokud má být hlášeno ww = 11 nebo 12, musí být splněna podmínka dohlednosti menší než 1000 metrů
Chyba v textu?Pro ww = 18 musí být použita následující kritéria:
a) pokud je měřena rychlost větru:
náhlé zvýšení rychlosti větru z nejméně 8 m/s (16 uzlů), dosahující 11 m/s (22 kt) nebo více a trvající po dobu alespoň jedné minuty
b) pokud je rychlost větru odhadována dle Beaufortovy stupnice:
náhlé zvýšení rychlosti větru z nejméně třetího stupně Beaufortovy stupnice, dosahující 6 bft nebo více a trvající po dobu alespoň jedné minuty
Chyba v textu?Kódy 20 až 29 nelze v žádném případě použít, pokud jsou pozorovány srážky v čase pozorování
Chyba v textu?Pro ww = 28 musí být splněna podmínka dohlednosti menší než 1000 metrů
Poznámka: specifikace se vztahuje pouze na omezení dohlednosti, které nastaly v důsledku jevů obsahující vodní kapičky nebo ledová krystaly
Chyba v textu?Bouřka se považuje "na stanici" od okamžiku, kdy je nejdříve slyšet hřmění a jsou pozorovatelné současně v danou chvílí i blesky (je-li blesk vidět), nebo se na stanici vyskytují srážky s pozorovatelnou bouřkou. Bouřka se uvede v aktuálním stavu počasí, pokud je slyšet hřmění v čase pozorování, které předchází čas zprávy. Bouřka se považuje za skončenou v době, od kdy není slyšitelné hřmění a potvrzení skončení bouřky, pokud hřmění není slyšet po dobu 10-15 minut po posledním zaznamenaném hřmění
Chyba v textu?Upřesněné podmínky pro kódy ww = 36, 37, 38 a 39, mohou být upraveny národními předpisy
Chyba v textu?Při omezení dohlednosti na méně než 1000 metrů se použijí kódy ww = 42-49. V případě ww = 40 nebo 41 musí být zdánlivá dohlednost v mlze nebo mrznoucí mlze menší než 1000 metrů. Kódy 40 do 47 se použijí v případě, že zhoršení dohlednosti je způsobeno jevy skládají se převážně z vodních kapiček nebo ledových krystalů a 48 nebo 49, pokud se vyskytují jevy skládající převážně z vodních kapiček
Chyba v textu?Při uvedení "srážky na stanici" se rozumí v místě, kde je pozorování těchto srážek prováděno
Chyba v textu?Srážky jsou označeny jako občasné, pokud v průběhu poslední hodiny mají přerušovaný charakter, ale nejedená se o přeháňky
Chyba v textu?Intenzita srážek se určí jejich intenzitou v čase pozorování
Chyba v textu?Kódy 80-90 se použijí pouze v případě, pokud srážky mají charakter přeháněk a probíhají v čase pozorování Poznámka: Přeháňky vypadávají z konvektivní oblačnosti. Jsou charakterizovány jejich náhlým začátkem a koncem a často se vyskytují i rychlé a někdy i značné rozdíly v intenzitě srážek. Tekuté a tuhé srážky v přeháňkách jsou obecně větší než ty, které jsou v občasných nebo stálých srážkách. Mezi přeháňkami lze pozorovat, jak vrstevnatá oblačnost vyplňuje prostor mezi kupovitou oblačností
Chyba v textu?Při zadávání kódu 98 má pozorovatel značný prostor pro určení, zda se vyskytují nebo nevyskytují srážky i v případě, pokud nejsou pozorovatelné
Chyba v textu?Stav počasí hlášený z automatických meteorologických stanic: wawa
Chyba v textu?Musí být zvolena nejvyšší pozice kódu
Chyba v textu?U kódů 01, 02 a 03 není nijak omezeno, zda jde o změnu množství oblačnosti, wawa = 00, 01 a 02 může být použito i v případě jasné oblohy v čase pozorování každý z těchto kódů. V tomto případě platí následující výklad specifikace:
00 se použije, pokud nejsou uvedené podmínky známy
01 se použije, pokud se oblačnost rozpadne v průběhu poslední hodiny
02 se použije, pokud obloha byla bezoblačná nepřetržitě během poslední hodiny
Chyba v textu?Pokud se vyskytuje jev, který není převážně složen z vodních kapiček, příslušný kód se vybere bez ohledu na VV
Chyba v textu?Kódy 04 a 05 se použijí, pokud je zhoršena dohlednost z důvodu jevů složených převážně z litometeorů
Chyba v textu?Při použití kódu wawa = 10 musí být dohlednost snížena na 1000 metrů nebo více. Specifikace se vztahuje pouze na jevy složené z vodních kapiček a ledových krystalů
Chyba v textu?Pro wawa = 18 musí být použita následující kritéria:
a) pokud je měřena rychlost větru:
náhlé zvýšení rychlosti větru z nejméně 8 m/s (16 uzlů), dosahující 11 m/s (22 kt) nebo více a trvající po dobu alespoň jedné minuty
Chyba v textu?Kód 20-26 se nesmí použít, pokud se vyskytují srážky v čase pozorování
Chyba v textu?Pro použití wawa = 20 musí být dohlednost menší než 1000 metrů
Poznámka: specifikace se vztahuje pouze na omezení dohlednosti, které nastaly v důsledku jevů složených z vodních kapiček nebo ledových krystalů
Chyba v textu?Bouřka se považuje "na stanici" od okamžiku, kdy je slyšet hřmění a jsou pozorovatelné současně v danou chvílí i blesky (je-li blesk vidět), nebo se nad stanicí vyskytují srážky s pozorovatelnou bouřkou.
Bouřka se uvede v aktuálním stavu počasí, pokud je slyšet hřmění v čase pozorování, které předchází čas zprávy.
Bouřka se považuje za skončenou v době, od kdy není slyšitelné hřmění a potvrzení skončení bouřky, pokud hřmění není slyšet po dobu 10-15 minut po posledním zaznamenaném hřmění
Chyba v textu?Při omezení dohlednosti na méně než 1000 metrů se použijí kódy wawa = 30-35
Chyba v textu?Srážky musí být označeny jako občasné, pokud se jedná o přerušované srážky během předchozí hodiny, ale nemají charakter přeháněk
Chyba v textu?Intenzita srážek se určí jejich intenzitou v čase pozorování
Chyba v textu?Kódy 80-89 se použijí pouze v případě, pokud srážky mají charakter přeháněk a probíhají v čase pozorování
Poznámka: Přeháňky vypadávají z konvektivní oblačnosti. Jsou charakterizovány jejich náhlým začátkem a koncem a často se vyskytují i rychlé a někdy i značné rozdíly v intenzitě srážek. Tekuté a tuhé srážky v přeháňkách jsou obecně větší než ty, které jsou v občasných nebo stálých srážkách. Mezi přeháňkami lze pozorovat, jak vrstevnatá oblačnost vyplňuje prostor mezi kupovitou oblačností
Chyba v textu?Průběh počasí hlášený z meteorologické stanice s obsluhou: W1W2
Chyba v textu?Období hlášení W1 a W2 musí být podle jedné z následujících možností:
a) šest hodin při pozorování v časech 00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC
b) tři hodiny při pozorování v časech 03:00, 09:00, 15:00 a 21:00 UTC
c) dvě hodiny při průběžném pozorování, pokud je hlášení odesíláno každé dvě hodiny
d) jedna hodina při průběžném pozorování, pokud je hlášení odesíláno každou hodinu
Chyba v textu?Kódy W1 a W2 musí být zvoleny tak, aby W1W2 a společně s ww poskytly úplný popis, jak probíhalo počasí v určeném časovém intervalu. Např. v případě, že počasí prochází úplnou změnu v průběhu daného časového intervalu, kódy vybrané pro W1 a W2 popíší počasí převažující před změnou počasí označenou ww
Chyba v textu?Pokud se použije W1 a W2 v hodinových zprávách a časech jiných, než na které se vztahuje nařízení 12.2.6.6.1 (a) a (b) a které pokrývá krátký časový úsek, použije se nařízení 12.2.6.6.2
Chyba v textu?Pokud je použito nařízení 12.2.6.6.2 a je zadán více než jeden kód, musí být zadán nejvyšší odpovídající kód W1 s ohledem na minulý stav počasí a druhý nejvyšší pro W2
Chyba v textu?Pokud se stav počasí v průběhu předchozích období nezměnil, může být zadán pouze jeden kód jak pro W1, tak i pro W2. Např. déšť během celého období musí být označen jako W1W2 = 66
Chyba v textu?Průběh počasí hlášený z automatických meteorologických stanic: Wa1Wa2
Chyba v textu?Období hlášení Wa1 a Wa2 musí být v jednom z intervalů uvedených níže:
a) šest hodin při pozorování v časech 00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC
b) tři hodin při pozorování v časech 03:00, 09:00, 15:00 a 21:00 UTC
c) dvě hodiny při průběžném pozorování, pokud je hlášení odesíláno každé dvě hodiny
d) jedna hodina při průběžném pozorování, pokud je hlášení odesíláno každou hodinu
Chyba v textu?Kódy Wa1Wa2 musí být zvoleny tak, aby automatické stanice dosáhly maximální schopnosti rozlišit průběh počasí a aby Wa1Wa2 a wawa společně poskytly úplný popis počasí v celkovém období pozorování
Chyba v textu?V případě, že automatická stanice je schopna rozlišovat pouze základní stav počasí, mohou být použity nižší kódy k určení stavu počasí.
Pokud je stanice vybavena k detailnímu popisu stavu počasí, musí být nastavena k vyšším kódům popisující stav počasí.
V každém případě se použije nejvyšší kód stavu počasí, které je automatická stanice schopna určit
Chyba v textu?Pokud v průběhu počasí během časového intervalu dojde k úplné a zřetelné změně, kódy pro Wa1 a Wa2 popíší počasí převažující před změnou počasí označené wawa. Nejvyšší kód stavu počasí hlásí Wa1 a druhý nejvyšší kód Wa2
Chyba v textu?Pokud se stav počasí v průběhu předchozích období nezměnil, může být zadán pouze jeden kód jak pro Wa1, tak i pro Wa2. Např. déšť během celého sledovaného období musí být označen jako Wa1Wa2 = 44 v případě, že automatická stanice není schopna rozlišovat druhy srážek, nebo Wa1Wa2 = 66 v případě, že stanice tuto schopnost má
Chyba v textu?Skupina 8NhCLCMCH
Chyba v textu?Tato skupina může být vynechána v následujících případech:
a) pokud se na obloze nevyskytuje žádná oblačnost (N = 0)
b) pokud je obloha zahalena do mlhy a/nebo jiných meteorologických jevů (N = 9)
c) nelze-li oblačnost rozeznat z jiných důvodů, než jsou uvedeny ve výše uvedeném odstavci b), nebo pozorování nebylo provedeno (N = /)
Poznámka: Ve zprávách SHIP musí být uvedeny nejen všechny oblaky ve skupině 8NhCLCMCH, ale tato skupina musí být uvedena i v případě bezoblačné oblohy
Chyba v textu?Část předpisů týkajících se kódování N platí také pro kódování Nh
Chyba v textu?a) pokud se vyskytují oblaky uvedené ve skupině CL, pak se zadá celkové pokrytí všech CL oblaků, které jsou vidět v čase pozorování a je uveden kód Nh
b) pokud se nevyskytují žádné oblaky CL, ale na obloze se vyskytují oblaky CM, pak součet pokrytí oblohy oblaky CM se uvedou pomocí kódu Nh
c) pokud se nevyskytují oblaky CL ani CM, ale vyskytují se oblaky CH, pak se použije kód Nh = 0
Chyba v textu?Pokud se na obloze vyskytují oblaky odrůdy Perlucidus (Stratocumulus perlucidus pro CL nebo Altocumulus Perlucidus pro CM), pak pro Nh musí být použitý kód Nh = 7 nebo nižší
Poznámka: viz nařízení 12.2.2.2.2
Chyba v textu?Pokud jsou oblaky pozorovány při přítomnosti mlh nebo obdobných jevů, pak výška základny oblaků Nh musí být uvedena tak, jako by tyto jevy nebyly přítomny
Chyba v textu?Pokud mezi oblaky hlášené ve skupině Nh spadají i kondenzační pruhy, pak Nh zahrnuje množství déle trvajících kondenzačních pruhů (contrails). Rychle se rozpouštějící kondenzační pruhy nesmí být zahrnuty do skupiny Nh
Poznámka: viz nařízení 12.5 týkající se používání sekce 4
Chyba v textu?Kódy pro CL, CM a CH musí být uvedeny dle publikace WMO č. 407 — Mezinárodní atlas oblaků, Svazek I Poznámka: je doporučeno postupovat dle obrazového průvodce zařazeného na konci Kapitoly II.8 v Mezinárodní atlasu oblaků ve svazku I ke stanovení priority hlášení kódů pro CL, CM a CH.
Chyba v textu?Skupina 9GGgg
Tato skupina musí být vložena do zprávy, pokud:
a) se čas aktuálního pozorování liší od standardního času uvedeného ve skupině GG v sekci 0 o více než 10 minut
b) tak nařizují regionální nařízení
Poznámka: více v nařízení 12.1.6.
Sekce 3
Tato sekce může podléhat regionálním úpravám
Chyba v textu?O zařazení skupin s indikátorem 1 -5, 8 a 9 musí být rozhodnuto regionálně. Nicméně skupina 7R24R24R24R24 musí být vkládáno ze všech stanic (s výjimkou stanic v Antarktidě) schopných toto měření provést alespoň jednou denně v hlavních synoptických časech (00:00, 06:00, 12:00 nebo 18:00 UTC)
Chyba v textu?Obsazení skupiny s indikátorem 0 musí být použito na základě výhradně regionálních pravidel, včetně jeho začlenění v sekci 3
Chyba v textu?Ostatní skupiny mohou být upraveny regionálně, aby pokryly požadavky, které nemohou poskytnout stávající skupiny. Aby se předešlo nejasnostem, musí být dodržený následující pokyny:
a) položky musí začínat indikátorem 0,1,2,...
b) je-li skupina obsazena, pak od základních skupin musí být oddělena indikátorem 80000 umístěné na konci sekce po poslední umístěné základní skupině vložené do hlášení
Poznámka:
1) Např. obsazení sekce 3 jako 333 3Ejjj 6RRRtR 8NsChshs 80000 0 . . . . 1 . . . . 2 . . . .
2) Více v nařízení 12.1.3.5
Chyba v textu?Skupina 1snTxTxTx a 2snTnTnTn
Pokrývá období a uvádí maximální a minimální teplotu a v určených hlavních synoptických časech je přidána do hlášení. Hlavní synoptické časy, ve kterých jsou teploty hlášeny, určí regionální nařízení
Chyba v textu?Skupina 3Ejjj
Parametry jjj určuje regionální nařízení
Chyba v textu?Skupina 4E´sss
Chyba v textu?Skupina zahrnuje měření vrstvy sněhu, ledu a všech jiných tuhých srážek na povrchu v čase pozorování
Chyba v textu?Není-li vrstva tuhých srážek souvislá, pak se uvede průměrná hodnota výšky vrstvy
Chyba v textu?Skupina 5j1j2j3j4 j5j6j7j8j9
Chyba v textu?Informace o složení skupiny
Chyba v textu?Pokud je skupina 5j1j2j3j4 složena ve formátu 55j2j3j4, 553j3j4, 554j3j4 nebo 555j3j4 musí být doplněna o skupinu j5j6j7j8j9 se zprávou o záření, globálním záření, rozptýleném záření, dlouhovlnném záření, krátkovlnném záření nebo přímém slunečním záření, jsou-li tato data k dispozici.
Tuto skupinu lze opakovat dle potřeby
Poznámka: nejsou-li data o trvání slunečního svitu k dispozici a je třeba doplnit data skupiny j5j6j7j8j9, skupina j5j6j7j8j9 musí být ve formátu 55///, 553//, 55407, 55408 nebo 55508
Chyba v textu?Pokud je skupina 5j1j2j3j4 užita ve zprávě, musí být použita jedna nebo více kombinací, které jsou uvedeny níže:
a) 5EEEiE udává denní množství výparu vlivem evaporace nebo evapotranspirace
b) 54g0sndT udává o změně teploty v období W1W2
c) 55SSS udává počet hodin trvání slunečního svitu za den
d) 553SS udává trvání slunečního svitu za poslední hodinu
e) 55407 slouží k indikaci, že doplňková skupina 4FFFF, která bezprostředně následuje, se používá k vykazování krátkovlnného záření v průběhu předchozí hodiny v kJ.m-2
f) 55408 slouží k indikaci, že doplňková skupina 4FFFF, která bezprostředně následuje, se používá k vykazování přímého slunečního záření v průběhu předchozí hodiny v kJ.m-2
g) 55507 slouží k indikaci, že doplňková skupina 5F24F24F24F24, která bezprostředně následuje, se používá k vykazování krátkovlnného záření v průběhu předchozích 24 hodin v J.cm-2
h) 55508 slouží k indikaci, že doplňková skupina 5F24F24F24F24, která bezprostředně následuje, se používá k vykazování přímého slunečního záření v průběhu předchozích 24 hodin v J.cm-2
i) 56DLDMDH poskytuje údaje o směru, rychlosti a výšce oblaků
j) 57CDaeC poskytuje informaci o směru a nadmořské výšce oblaku
k) 58p24p24p24 udává kladnou nebo nulovou hodnotu změnu atmosférického tlaku na stanici v průběhu posledních 24 hodin
l) 59p24p24p24 udává zápornou hodnotu změnu atmosférického tlaku na stanici v průběhu posledních 24 hodin
Chyba v textu?Při užití více skupin 5j1j2j3j4 ve zprávě, které musí být dle nařízení 12.4.7.1.2 doplněny o doplňkovou skupinu j5j6j7j8j9 je tato skupina umístěna ihned za skupinou 5j1j2j3j4
Chyba v textu?Denní hlášení evaporace a transpirace
Chyba v textu?Rozšířená skupina 5EEEiE slouží k dennímu hlášení evaporace nebo transpirace
Chyba v textu?EEE obsahuje souhrn evaporace nebo evapotranspirace v desetinách milimetru v průběhu 24 hodin buď v 00:00, 06:00 nebo 12:00 UTC
Chyba v textu?Změna teploty
Pro změnu teploty, která musí být hlášena, musí dosáhnout její změna o 5°C nebo více v průběhu méně než v 30 minutách a současně v období, na které se vztahuje skupina W1W2
Poznámka: hlášení podléhá regionálním úpravám a národním změnám pro ostrovy nebo odlehlá umístění stanic
Chyba v textu?Trvání slunečního svitu a záření
Chyba v textu?Symboly SSS musí být užity ve zprávě pro denní trvání slunečního svitu, v hodinách a desetinách hodiny. Symboly SS(skupina 553SS) musí být uvedeny pro trvání slunečního svitu za poslední hodinu v desetinách hodiny
Chyba v textu?Pokud je regionálním nařízením uvedeno, musí hlásit skupinu 55SSS všechny stanice, které jsou tohoto hlášení schopny a jsou zahrnuty do denních hlášení v 00:00, 06:00, 12:00 nebo 18:00 UTC.
Chyba v textu?Pokud skupina 5j1j2j3j4 obsahuje hlášení 553SS, je následována hlášením j5FFFF může být zvolena jedna z následujících možností pro j5:
j5 = 0 - FFFF = kladná hodnota bilance záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 1 - FFFF = záporná hodnota bilance v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 2 - FFFF = hodnota globálního záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 3 - FFFF = hodnota rozptýleného záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 4 - FFFF = hodnota dopadajícího dlouhovlnného záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 5 - FFFF = hodnota vyzařovaného dlouhovlnného záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
j5 = 6 - FFFF = hodnota krátkovlnného záření v poslední hodině, uvedena v kJ.m-2
Poznámka: pro hlášení krátkovlnného záření a přímého slunečního záření v průběhu předchozí hodině, se užije nařízení 12.4.7.1.2 pod bodem e), resp. f)
Chyba v textu?Pokud skupina 5j1j2j3j4 obsahuje hlášení 55SSS, je následována hlášením j5F24F24F24F24 může být zvolena jedna z následujících možností pro j5:
j5 = 0 - F24F24F24F24 = kladná hodnota bilance záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
j5 = 1 - F24F24F24F24 = záporná hodnota bilance v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
j5 = 2 - F24F24F24F24 = hodnota globálního záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
j5 = 3 - F24F24F24F24 = hodnota rozptýleného záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
j5 = 4 - F24F24F24F24 = hodnota dopadajícího dlouhovlnného záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
j5 = 5 - F24F24F24F24 = hodnota vyzařovaného dlouhovlnného záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena vJ.cm-2
j5 = 6 - F24F24F24F24 = hodnota krátkovlnného záření v předcházejících 24 hodinách, uvedena v J.cm-2
Poznámka: pro hlášení krátkovlnného záření a přímého slunečního záření v průběhu předcházejících 24 hodinách, se užije nařízení 12.4.7.1.2 pod bodem g), resp. h)
Chyba v textu?FFFF uvádí absolutní hodnotu souhrnu záření v kJ.m-2 a v průběhu předcházející hodiny.
F24F24F24F24 uvádí absolutní hodnotu souhrnu záření v, J.cm-2 v průběhu předcházejících 24 hodin na časech 00:00, 06:00, 12:00 nebo 18:00 UTC.
Chyba v textu?Směr, rychlost a výška oblaků
Tato skupina je požadována u pozemních a stálých mořských stanic především v tropických oblastech
Chyba v textu?Skupina 6RRRtR
Chyba v textu?Tato skupina musí být uvedena pouze v Sekci 3 v souladu s nařízením 12.2.5.2
Chyba v textu?Nařízení 12.2.5.2 může podléhat regionálním pravidlům
Chyba v textu?Skupina 7R24R24R24R24
Tato skupina musí být použita k hlášení souhrnu srážek za období v průběhu 24 hodin končící v čase pozorování, uvádí se v desetinách milimetru (vyjma kódů 9998 platí pro 999,8 mm nebo více, 9999 pro neměřitelné množství)
Chyba v textu?Skupina 8NsChshs
Chyba v textu?Tuto skupinu je nutné opakovat pro různé vrstvy nebo skupiny oblaků. V nepřítomnosti oblaku druhu Cumulonimbus nesmí dosáhnout počet opakování více jak tří zadání. Jsou-li pozorovány oblaky druhu Cumulonimbus, musí být o jejich přítomnosti zaslána informace a počet opakování nesmí dosáhnout více jak čtyř zadání.
Pokud stanice pracuje v automatickém módu, celkový počet opakování nesmí přesáhnout čtyři zadání
Výběr hlášených vrstev nebo skupin oblaků musí být dle následujících kritérií:
a) Nejnižší oblaky v jednotlivých vrstvách nebo skupinách oblaků se součtem oblačnosti pro každý z nich (pokud Ns dosahuje hodnoty 1 nebo více)
b) Další vyšší samostatná vrstva oblaků nebo skupinách oblaků, pokud součet oblačnosti každé z nich přesahuje 2/8 (pokud Ns dosahuje hodnoty 3 nebo více)
c) Další vyšší samostatná vrstva oblaků nebo skupiny oblaků, pokud součet oblačnosti každé z nich přesahuje 4/8 (pokud Ns dosahuje hodnoty 5 nebo více)
Vyskytne-li se oblak druhu Cumulonimbus a není nahlášen pod body a), b) nebo c), uvede se další zápis skupiny pouze pro oblaky Cb
Chyba v textu?Řazení hlášení této skupiny musí být vždy od oblaků v nižších hladinách k oblakům se základnou v hladinách vyšších
Chyba v textu?Při určování oblačnosti, která se vykazuje pro jednotlivé vrstvy nebo skupiny oblaků v osminách, musí pozorovatel oblačnost odhadnout s tím, že vezme v úvahu vývoj oblačnosti, množství oblaků v každé vrstvě nebo skupině oblaků pro každou hladinu, jako by žádné jiné oblaky neexistovaly
Chyba v textu?Při bezoblačné obloze (N = 0) se skupina 8NsChshs neuvádí
Chyba v textu?Pokud nelze rozeznat oblaka (Ns = 9), pak se skupina uvádí ve formátu 89/hshs, kde hshs je výška základny oblaků ( také vertikální dohlednost). Pokud nelze pozorovat oblohu (N = /), se skupina neuvádí
Chyba v textu?Pokud se na stejné hladině vyskytují dva nebo více druhů oblaků a tato hladina má být uvedena v hlášení, zpráva se podává v souladu s nařízením 12.4.10.1 a výběr druhu oblaku C a jeho výšky základny Ns se provede dle následujících kritérií:
a) nejedná-li se o druh Cumulonimbus, pak C reprezentuje druh oblaku nejvíce zastoupený v dané hladině s největší součtem dílčí oblačnosti, nebo pokud se v dané hladině nachází dva nebo více oblaků se stejnou hodnotou dílčí oblačnosti, vybere se oblak s nejvyšším kódem. Ns pak určuje souhrn pokrytí oblačností všech druhů oblaků na dané hladině
b) pokud se vyskytuje druh Cumulonimbus, pak jedna skupina musí popisovat tento druh (C = 9) a Ns pak pokrytí oblakem/oblaky Cumulonimbus. Pokud se však vyskytují i jiné druhy oblaků na stejné hladině jako Cumulonimbus, pak se postupuje dle nařízení 12.4.10.1 a ostatní oblaky musí být popsány v souladu s nařízením. Ns pak zahrnuje celkové pokrytí dané hladiny s výjimkou oblaku Cumulonimbus
Chyba v textu?Dále se uplatňují nařízení 12.2.2.2.3 až 12.2.2.2.6
Chyba v textu?Skupina 9SpSpspsp
Informace a specifikace lze nalézt v tabulce 3778
Sekce 4
Chyba v textu?Užití této skupiny musí být stanoveno na národní úrovni
Chyba v textu?Oblaky s vrcholy pod úrovní stanice musí být hlášeny pouze v této části a všechny ostatní oblaky se základnou nad úrovní stanice musí být uvedeny ve skupině 8NhCLCMCH v Sekci 1
Chyba v textu?Oblaky CL se základnou pod úrovní stanice a vrcholky nad úrovní stanice musí být uvedeny ve skupině 8NhCLCMCH a v Sekci 4, za předpokladu, že stanice je mimo oblaky dostatečně často, aby mohlo dojít k identifikaci oblaků
Dále platí:
a) Nh se musí shodovat s N' a CL s c', zatímco h se kóduje jako /
b) Pokud je možno pozorovat horní povrch oblaků s vrcholy nad úrovní stanice, musí být hlášeny pomocí H'H'. Pokud není možné pozorovat horní plochu, H'H' se kódují //
c) Ostatní CL oblaky přítomné s vrcholy pod úrovní stanice musí být ohlášeny ve druhé N'C'H'H'Ct skupině
d) Ostatní CL oblaky přítomné se základnou nad úrovní stanice musí být uvedeny v otevřené zprávě za skupinou N'C'H'H'Ct
Chyba v textu?V případě, že se stanice nachází téměř nepřetržitě v oblacích, uplatní se nařízení 12.2.7.1 a Sekce 4 se vynechá
Chyba v textu?Existují-li dvě nebo více vrstev oblačnosti se základnou pod úrovní stanice na různých hladinách, lze uvést dvě nebo více skupin N'C'H'H'Ct. Ct musí být kódováno jako 9 (dle tabulky 0552 označení menšího množství oblačnosti) a ve zbývající skupině Ct se kóduje dle tabulky 0552
Chyba v textu?Rychle se rozpouštějící kondenzační stopy nelze vkládat do sekce 4
Poznámka: viz nařízení 12.2.2.2.5
Chyba v textu?Vrcholky déle trvajících kondenzačních stop a oblaků, které se zřejmě vyvinuly z kondenzačních stop budou hlášeny pomocí příslušného Ct kódu
Chyba v textu?Dále se využije nařízení 12.2.2.2.1 až 12.2.2.2.6
Chyba v textu?Vrcholky hor vystupující z oblačných vrstev se započítávají jako souhrn oblačnosti
Sekce 5
Chyba v textu?Skupiny se plně sestavují a uplatňují dle národních požadavků
Chyba v textu?Doporučuje se používání pětičlenné skupiny s numerickým identifikátorem

SEKCE 5 - národní skupiny platné pouze pro ČR (SR sekce 5 nevyužívá)
Chyba v textu?Směr a rychlost větru - měření z meteorologické věže jsou uvedeny ve skupině 1dsdsfsfs
Chyba v textu?Maximální rychlost nárazů větru trvající nejméně po dobu 10 minut a současně se vyskytly v období W1W2 se uvádějí ve skupině 2fsmfsmfsxfsx
Chyba v textu?Poměrná (relativní) vlhkost vzduchu se uvádí ve skupině 3UU//
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 5cm se uvádí ve skupině 5snT5T5T5
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 10cm se uvádí ve skupině 6snT10T10T10
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 20cm se uvádí ve skupině 7snT20T20T20
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 50cm se uvádí ve skupině 8snT50T50T50
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 100cm se uvádí ve skupině 9snT100T100T100