Zavřít


Skupina 3Ejjj

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

3Ejjj

sekce 3, skupina: 3

12.4.5 - Skupina 3Ejjj
Uvádí se ve formátu 3EsnTgTg
Skupina 3 ve tvaru 3EsnTgTg se zařazuje pouze v termínu 06.00 UTC.
Skupina 3 ve tvaru 3E/// = 35/// se zařazuje pouze v termínu 18.00 UTC, a to jen tehdy, když se v tomto termínu vyskytuje na půdě ledovka.E - Stav půdy1. Kódové číslo E vyjadřuje stav půdy v termínu 06.00 UTC.
2. V termínu 06.00 UTC platí, že se kóduje nejvyšší použitelné kódové číslo E.
3. Pokud je skupina zařazena v 18.00 UTC, potom E = 5 vyjadřuje výskyt ledovky na zemi.

Poznámky ke kódové tabulce E:
a) Kódová čísla E = 0, 1, 2, 4 se vztahují k holé půdě typického složení.
b) Kódová čísla E = 3, 5, 6, 7, 8, 9, / se vztahují k otevřenému prostranství v širším reprezentativním okolí stanice.
c) Kódové číslo E = 5 popisuje ledovku na zemi. Jedná se o ledovou vrstvu, která vzniká při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti. Ledovka na zemi se tvoří buď zmrznutím přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch, jehož teplota je záporná nebo slabě nad 0°C, a nebo zmrznutím nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch, jehož teplota je výrazně záporná. Ukončení trvání ledovky na zemi nastane, když všechen led roztaje nebo když je identifikována souvislá nebo nesouvislá sněhová pokrývka (ve zprávě SYNOP je potom zařazena skupina 4E´sss). Výskyt ledovky pouze na zemi není ve zprávě SYNOP pokládán za námrazkový jev - pozorování námrazkových jevů
pro zprávu SYNOP (a INTER) se provádí na drátech elektrického nebo telefonního vedení nebo na námrazoměrných tyčích.
d) Kódové číslo E = / zahrnuje případy, kdy je půda pokryta (souvisle nebo nesouvisle) sněhem nebo ostatními tuhými srážkami nebo náledím či zmrazky (nikoliv však ledovkou). Bližší určení kódování těchto jevů je uvedeno v kódové tabulce pro E´ v následující skupině 4E´sss, která se v těchto případech zařazuje.


Tabulka 0901

Tabulka 0901 je přiřazena k položce / položkám: E - Stav půdy (skupina: 3Ejjj (3EsnTgTg))

Tabulka 0901, kód 0
0 | Povrch půdy suchý – bez puklin a bez značného množství prachu či sypkého písku
Tabulka 0901, kód 1
1 | Povrch půdy je vlhký
Tabulka 0901, kód 2
2 | Povrch půdy mokrý - na povrchu stojí voda v kalužích
Tabulka 0901, kód 3
3 | Povrch půdy zatopený
Tabulka 0901, kód 4
4 | Povrch půdy je holý a zmrzlý
Tabulka 0901, kód 5
5 | Půda pokryta náledím nebo ledovkou, avšak bez sněhu nebo tajícího sněhu
Tabulka 0901, kód 6
6 | Povrch půdy je pokrytý nesouvislou vrstvou prachu nebo písku
Tabulka 0901, kód 7
7 | Povrch půdy je pokrytý slabou souvislou vrstvou prachu nebo písku
Tabulka 0901, kód 8
8 | Povrch půdy je pokrytý mírnou nebo silnou souvislou vrstvou prachu nebo písku
Tabulka 0901, kód 9
9 | Půda mimořádně suchá - rozpraskaná
/ | Půda pokryta (souvisle nebo nesouvisle) sněhem nebo jinými tuhými srážkami nebo náledím či zmrazky (nikoliv však ledovkou)

sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

TgTg - Přízemní minimální teplota1. Kódové číslo TgTg vyjadřuje absolutní hodnotu minimální teploty ve výšce 5 cm nad zemí za období od 18.00 UTC předešlého dne do 06.00 UTC dne, ve kterém je zpráva kódována. Znaménko přízemní minimální teploty je vyjádřeno pomocí příslušného kódového čísla sn.
2. TgTg se kóduje v celých stupních Celsia ( °C ).
Zaokrouhlování (s platností od 1. 11. 2003):
- 1 až 4 desetiny °C se zaokrouhlují na nejbližší nižší celý °C.
- 5 až 9 desetin °C se zaokrouhluje na nejbližší vyšší celý °C.
Příklady kódování:
- Přízemní minimální teplota + 3,4 °C se kóduje snTgTg = 003.
- Přízemní minimální teplota + 14,5 °C se kóduje snTgTg = 015.
- Přízemní minimální teplota - 14,5 °C se kóduje snTgTg = 115.
- Přízemní minimální teplota - 4,7 °C se kóduje snTgTg = 105.
Poznámka:
V období do 1. 11. 2003 se 5 desetin °C zaokrouhlovalo na nejbližší sudý celý °C.
3. Jestliže údaje o přízemní minimální teplotě nejsou k dispozici, skupina 3EsnTgTg se kóduje ve tvaru 3E///.
Poznámka:
Údaj přízemní minimální teploty vzduchu pro skupinu 3EsnTgTg se získá tak, že se vybere nižší údaj ze dvou čtení přízemního minimálního teploměru (po započtení přístrojových oprav):
a) čtení v klimatologickém termínu 21.00 předešlého dne,
b) čtení v 06.00 UTC dne, ve kterém je zpráva kódována.
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaj přízemní minimání teploty se získává z automatického čidla.