Zavřít

Pás suchého podnebí (aridní a semiaridní)


Pás suchého podnebí se vyznačuje menšími srážkami, než odpovídají prahové hodnotě Pthreshold, vyjadřující potenciální evapotraspiraci. Pokud je roční úhrn srážek menší než hodnota Pthreshold, pak se jedná o podnebí pouští, v opačném případě pak o podnebí stepí. Třetí symbol (h nebo k) označuje podnebí, kde průměrná roční teplota dosahuje 18°C nebo více (h), v opačném případě se pak užije písmeno k. Především v USA se však dnes používá jiné parametry, h značí podnebí, kde průměrná teplota nejchladnějšího měsíce v roce je vyšší než 0°C, k pak je-li rovna nebo nižší 0°C.

 

Lze se však setkat i s označením BWn pro podnebí pouští, nebo BSn pro podnebí stepí. Takto jsou zařazeny pouště nebo stepi, nacházející se na západním pobřeží, kde se však lze setkat s chladnějším podnebím, než je v obdobných zeměpisných šířkách obvyklé. Tyto oblasti jsou ovlivněny studeným oceánským proudem, který danou oblast ochlazuje, vznikají časté mlhy a nízká oblačnost, avšak množství srážek dopadající na zemský povrch je minimální, proto tyto lokality patří k nejsušším místům na planetě. 

 

BS: podnebí stepí (semiaridní)

zobrazit typ podnebí BS na mapě

 • podnebí, kde množství srážek je nižší, než potenciální evapotranspirace (vyjádřená prahovou hodnotou Pthreshold), ale nijak výrazně
 • přesněji jej lze definovat jako přechodné období mezi pouštním (BW) a vlhkým podnebím
 • flóra se skládá především z trav a keřů, často probouzející se pouze v krátkodobém období po srážkách
 • pokud průměrná roční teplota dosahuje 18°C neb více, lze semiaridní podnebí označit jako teplé
 • pokud průměrná roční teplota nedosahuje 18°C, lze semiaridní podnebí označit jako studené 
 • teplé podnebí stepí (BSh)
  • nachází se v tropických a subtropických oblastech, nejčastěji v okrajových částech subtropických pouští
  • léta jsou teplé až velmi teplé, zimy mírné až teplé
  • nejčastěji lze BSh nalézt v západní Africe, Indii, části Mexika, v části Jižní Kalifornie a malé části Pákistánu, který je pod vlivem monzunů, avšak srážky nejsou v míře dostatečné k jejich zařazení do tropického podnebí savan (Aw)
  • teplé podnebí savan zahrnuje i velkou část střední Austrálie 
 • chladné podnebí savan (BSk)
  • nachází se především:
   • v oblastech mírného podnebného pásu
   • ve vyšších nadmořských výškách
  • obvykle se nachází ve vnitrozemí dostatečně vzdálené od vodních ploch
  • léto bývá suché a mimořádně teplé, avšak nikoliv jako u BSh
  • zimní období pak je na rozdíl od BSh chladné, obvykle se vyskytuje sníh
  • denní amplituda teploty může dosahovat i 20°C (což lze jen zřídka pozorovat v podnebí typu BSh)
  • nejčastěji lze BSk nalézt v Asii a Severní Americe, ale i v severní a jižní Africe, Evropě (především ve Španělsku), v části Jižní Ameriky a v části vnitrozemí v jižní Austrálii 


BW: podnebí pouští (aridní)

zobrazit typ podnebí BW na mapě

 • pouštní podnebí nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako polární podnebí, především z důvodu nedostatku srážek
 • srážky nedosahují hodnoty 250 mm / rok, některé oblasti mohou být beze srážek i po několik let, nebo mohou přesahovat 250 mm / rok, avšak ztráty v podobě evapotranspirace přesahují množství srážek (např. Arizona)
 • vegetace v BW se buďto nevyskytuje vůbec, nebo velmi zřídka v podobě skrovných keřů
 • pro zařazení do podnebí pouští (BW) je třeba splnit podmínky prahové hodnoty (Pthreshold)
 • dále se dělí na:
  • teplé podnebí pouští (BWh) - průměrná roční teplota dosahuje 18°C nebo více
  • chladné podnebí pouští (BWk) - průměrná roční teplota je nižší než 18°C 
 • teplé podnebí pouští (BWh)
  • vyskytují se subtropických oblastech, kde víceméně po celý rok svítí dostatečně Slunce, vyskytuje se stabilní sestupné proudění a oblast vysokého tlaku vzduchu (lze nalézt mezi 30° severní a 30°jižní šířky)
  • klima BWh je po celý rok velmi teplé, slunečné a velmi suché
  • v teplém období teploty přesahují hodnoty 40°C a v letním období v nejteplejších oblastech mohou vystoupit až k 45°C
  • mnoho oblastí je i v zimním období přes den velmi teplé, díky čemuž může průměrná roční  teplota dosahovat i 30°C, avšak v nočních hodinách mohou teploty klesat i pod 0°C (především ochlazením povrchu dlouhovlnným vyzařováním pod bezoblačnou oblohou)
  • tento typ podnebí lze nalézt v severní Africe (např. Sahara, Lybijská poušť), jižní Africe (např. poušť Namib), v oblasti blízkého východu ( např. Syrská poušť, Arabská (také známá jako Východní) poušť), jižní Asii, USA, Mexiku, Austrálii (např. Simpsonova poušť) a v Evropě (zde se vyskytuje pouze ve Španělsku na pobřežní oblasti Almeria) 
 • chladné podnebí pouští (BWk)
  • nachází se především v mírném podnebném pásmu, ve srážkovém stínu hor a pohoří
  • letní období mohou být velmi teplé (zpravidla však teplota vzduchu nedosahuje hodnot jako BWh)
  • teplota vzduchu v zimním období však dosahuje velmi nízkých (mnohdy i extrémních) hodnot pod bodem mrazu
  • zpravidla se nachází ve vyšších nadmořských výškách a jsou sušší než BWh
  • příkladem BWk mohou být poušť Gobi v Mongolsku nebo poušť Kyzylkum ve střední Asii