Zavřít

František Rein


27. 07. 1929 - 13. 03. 1981

 

František Rein

František Rein se narodil 27. července 1929 v Praze, kde v roce 1948 dokončil i své středoškolské vzdělání na Státním reálném gymnáziu v Truhlářské ulici. Poté pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze v oboru matematika-fyzika, se zaměřením na astronomii, geofyziku a meteorologii. Doktorát přírodních věd (RNDr.) poté obhájil v roce 1953 na nově vzniklé Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Mezi roky 1952 a 1955 byl řádným aspirantem specializace klimatologie u profesora PhDr. Aloise Gregora, pod kterým následně v roce 1957 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.) a v tomto období také krátce působil na observatoři Milešovka jako pozorovatel.

 

Od 14. srpna 1955 pracoval na Geofyzikálním ústavu ČSAV v oddělení klimatologie, jehož vedení převzal od 1. ledna 1956. Následně mezi roky 1958 a 1960 vedl meteorologický sektor Geofyzikálního ústavu ČSAV. Po vzniku samostatné Laboratoře meteorologie ČSAV v roce 1961 se stal zástupcem vedoucího a o dva roky později (1963) se stal vedoucím oddělení klimatologie mezní vrstvy atmosféry v Ústavu fyziky atmosféry ČSAV. Na počátku sedmdesátých let, kdy probíhala tzv. normalizace, musel dr. Rein opustit místo vedoucího a až do roku 1972 působil na  oddělení klimatologie jako vědecký pracovník. Současně s tím byl i v celé řadě komisí pro obhajoby kandidátských a disertačních prací, stejně tak i řady vědeckých orgánů. Dále se jako externí učitel věnoval výuce na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Přírodovědecké fakultě J. E. Purkyně 1) v Brně. Také se podílel na založení Československé meteorologické společnosti, kde se v roce 1958 při prvním ustavujícím valném shromáždění stal vědeckým tajemníkem a zasedl tak do výboru společně s významnými osobnostmi československé meteorologie 4).  

 

Dr. František Rein se krátce po dokončení vzdělání začal také věnovat vědecké a publikační činnosti v oblasti meteorologie a klimatologie. Podílel se na přípravě Atlasu podnebí Československé republiky, který byl vydán v roce 1958 a je dodnes nepřekonaným dílem tohoto druhu. Také se stal zakladatelem tří druhů oborů, a to dynamické klimatologie, fyziky mezní vrstvy a znečištění ovzduší. V těchto oborech se stal mezinárodně uznávaným odborníkem, který měl možnost referovat o výsledcích své práce na mnoha zahraničních konferencích. Ve spolupráci s významným slovenským meteorologem RNDr. Mikulášem Končekem publikoval katalog synoptických situací, který byl využíván v celé řadě dynamickoklimatologických situací. Stejně tak je důležité neopomenout zájem RNDr. Reina v oblasti znečištění ovzduší v Praze a v severočeské uhelné pánvi, kde se výrazným způsobem zasadil o výstavbu observatoře v Kopistech. Také se věnoval změnám klimatických poměrů v důsledku rozvoje průmyslu a následného znečištění ovzduší. Rovněž se podílel na publikaci Podnebí a počasí v Krušných horách 2), která vznikla na základ několikaleté spolupráce mezi československými a německými vědci 

 

Z více jak sta Reinových publikací patřilo více než třicet observatoři na Milešovce, která přešla 1. ledna 1953 pod správu ČSAV a zřejmě největších změn od založení observatoře se jí dostalo po převodu observatoře pod Ústav fyziky atmosféry ČSAV, jež byl pod vedením dr. Reina. Ten byl s touto horou a observatoří na ní se nacházející úzce spjat. Jak již bylo zmíněno, nejen, že pracoval na Milešovce jako pozorovatel 3), ale v letech 1953-1959 publikoval v Meteorologických zprávách deset příspěvků, které se staly nejkomplexnějším zpracováním klimatických poměrů Milešovky. Ty v následujících letech doplnil o další studie klimatologických charakteristik. Mimo jiné od roku 1956 bylo a jeho popud obnoveno vydávání samostatných ročenek povětrnostních pozorování na observatoři.  

 

RNDr. František Rein, CSc. zemřel po krátké nemoci dne 13. března 1981. Odborná veřejnost se měla možnost dr. Reinem rozloučit v Praze, dne 23. března 1981, tedy na Mezinárodní meteorologický den.

 

Výběr publikací RNDr. Františka Reina, CSc. 

Srovnání teploty mezi Milešovkou a Prahou, MZ 6 (1953), č. 3

Bouřky na Milešovce, MZ 7 (1954), č. 4

Základní klimatická data Milešovky (spolu s A. Gregorem a O. Zikmundou), MZ 7 (1954), č. 4

Sluneční svit na Milešovce v letech 1945—1954, MZ 8 (1955), c. 6

Oblačnost na Milešovce v letech 1946—1955, MZ 9 (1956), č. 3

Teplota na Milešovce v letech 1946—1955, MZ 9 (1956), c. 4

Vlhkost vzduchu na Milešovce v letech 1946—1955, MZ 10 (1957), č. 1

Vítr na Milešovce v letech 1946—1955, MZ 10 (1957), č. 2

Srážková období na Milešovce, MZ 11 (1958), č. 2

Suchá období na Milešovce, MZ 11 (1958), č. 6

Srážky na Milešovce v letech 1946—1955, MZ 12 (1959), č. 1

Předmluva a úvod (k obnovené řadě ročenek), Ročenka meteorolo­gických pozorování observatoře Milešovka za r. 1956

Charakteristiky oblačnosti a slunečního svitu na Milešovce při různých synoptických typech, MZ 15 (1962), č. 3—4

Mlhy v Podkrušnohoří, Energoprojekt Praha 1964

Poznámky ke struktuře teplotních inverzí v okolí Milešovky, MZ 25 (1972), č. 4—5

Vztah mezi koncentracemi S02 a meteorologickými podmínkami v Ko­pistech u Mostu v letech 1968—1969 (spolu s V. Maláskovou), Pro­blémy modernej bioklimatologie, VSAV Bratislava 1973.

 

Poznámka:

1) Masarykova univerzita v Brně nesla mezi roky 1960 a 1990 název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně

2)Publikace Počasí a podnebí v Krušných horách byla vydána mezi někdejšími státy ČSSR a NDR. Německy byla vydána v roce 1973, česky pak v roce 1975. RNDr. Rein se na této práci podílel zpracováním kapitol týkajících se dynamické klimatologie.

3) Na observatoři Milešovka pracoval F. Rein s přestávkami od 1.9.1952 do 31.7.1979

4) V prvním ustavujícím valném  shromáždění usedli: 

  předseda profesor RNDr. Mikuláš Konček

 - první náměstek Václav Novák (bioklimatolog)

 - druhý náměstek profesor PhDr. Alois Gregor

 - vědecký tajemník RNDr. František Rein, CSc.

 

 

Zdroj:

Dějiny meteorologie v zemích českých a na Slovensku, K. Krška a F. Šamaj

Klimatické poměry Milešovky, R. Brázdil, J. Štěkl a kolektiv

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, č. 15, 1982

Říše hvězd, 1959, č.7

Říše hvězd, 1981, č.7